नेपाल सद्भावना पार्टी स्थापना : पार्टी प्रमुख :

अग्रता
जीत

नेपाल सद्भावना पार्टीका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
जीवछ प्रसाद यादव
नेपाल सद्भावना पार्टी
राजदेव महतो
नेपाल सद्भावना पार्टी
शेख अरसद
नेपाल सद्भावना पार्टी
खेदू महतो धानुक
नेपाल सद्भावना पार्टी
ओम प्रकाश यादव
नेपाल सद्भावना पार्टी
उमेश प्रसाद कुर्मी
नेपाल सद्भावना पार्टी
संजोग चौधरी
नेपाल सद्भावना पार्टी